въровати

въровати
ВЪР|ОВАТИ (874), -ОУЮ, -ОУѤТЬ гл.
1. Верить, доверять:

Ѥли ти жена д҃шевьна то не изгони ѥ˫а. и ненавидѩшти тебе не вѣрѹи ѥи. (μὴ ἐμπιστεύσῃς) Изб 1076, 159 об.; ови вѣроваахѹ слышаще си а дрѹзии не вѣроваахѹ нъ акы лъжю мн˫ахѹ. СкБГ XII, 18г; вѣровати всѩкомѹ гл҃ѹ. (πιστεύειν) ПНЧ 1296, 35 об.; аще ли не вѣруѥте. да ѹзрите своима очима. ЛЛ 1377, 44 об. (997); аще не вѣруѥши нынѣ поиди съ мною. Пр 1383, 15б; и солжеть [бес] ти во снѣ. имеши ѥму вѣру. потомь же вѣруѥши. а ѡнъ лъжеть ти много. СбУв XIV, 74 об.; аще жюпани бу(д)ть послушьствующе. послушань˫а ради да не вѣруѥть имъ. МПр XIV, 74 об.; не чю˫а(х) бо зависти вѣру˫а лжи. (πιστεύων) ГБ XIV, 149б; Безлобныи вѣрѹеть всѩкомѹ словѹ. (πιστεύει) Пч к. XIV, 119; Врагомъ не вѣрѹи Мен к. XIV, 184 об.; не вѣровахѹ бо вси ˫ако такомѹ древѹ быти посѣченѹ СбТр к. XIV, 159 об.; но азъ твоимъ вѣровавъ гл҃омъ. (ἐπεισθείς) ЖВИ XIV–XV, 21г; игѹменъ же не вѣрова ре(ч)нымь к немѹ ПКП 1406, 172г; Мьстиславѹ же вѣ||ровавшю словесемь его. ЛИ ок. 1425, 251–251 об. (1219);

|| испытывать доверие, полагаться на кого-л., что-л.:

азъ вѣрѹю к тебѣ и къ твоеи ст҃ости. (πιστεύω) СбТр к. XIV, 166 об.;

|| придавать значение чему-л.:

не вѣруите сномъ. иже бо кто вѣруѥть сномъ то погиблъ есть ѡтинудь… аще кто можеть ˫ати стѣнь свои. или вѣтръ ѹгонити. тогда с҃ну вѣруи. СбУв XIV, 74 об.;

|| считать, быть убежденным:

вѣрѹѥши ли ˫а||ко можеть то сътворити николаѥ. ЧудН XII, 73б–в; да не лѣнитесѩ. къто о цр(к)вьнѣи коѥи работѣ. или о дѣлѣ. вѣрѹ˫а ˫ако ничьсо же бл҃го вътъще творити. УСт ХІІ/ХІІІ, 220; Вѣрующе ˫ако не ѹбьѥть || гла(д)мъ г(с)ь д҃шь праведны(х). (πεπιστευκώσ) ФСт XIV, 38–39.

2. Веровать в кого-л., что-л.; поклоняться кому-л., чему-л.:

вѣрѹюще въ ст=ѹ тр҃цю оц҃а и сн҃а и ст҃го д҃ха ЕвМст до 1117, 213 (запись 1125); иже къ богѹ вѣрѹють и въ надежю въскрьсени˫а СкБГ XII, 18в; иже кр҃сти˫ане сѹще ти вѣрѹють въ дѣмоны. и ѿвьргошасѩ б҃а СбТр XII/XIII, 34 об.; чародѣі скомрахъ. ѡузолнікъ смыва˫аі чл҃вкы. въ птичь граи вѣру˫а. и баснемъ сказа||тель. КР 1284, 51аб; в тѩ вѣрѹѥмъ и тебе кланѩѥмъсѩ СбЯр XIII, 50; вѣровахѹ бо и Мефитѩне быкѹ, а волкоградци въ волкъ, а львоградци въ левъ (ἔσεβον... τὸν ταῦρον) ГА XIIIXIV, 45в; се бо не погански ли живемъ. аще ѹсрѣсти вѣрующе. аще бо кто ɤсрѩщеть черноризца. то възвращаѥтсѩ. ЛЛ 1377, 57 об. (1068); мѣсто ѥ˫а показающа тмы и огнѩ на нем же видѣ родителѩ съво˫а вѣровавша идоломъ. Пр 1383, 109в; како свѣсть наша има(т) къ б҃у. и како о не(м) вѣруе(т). ГБ XIV, 25в; А инии в сварожитца вѣрѹють. и въ артемиду. СбСоф к. XIV, 12в; нѣции ѹбо ѿ ни(х) вѣроваху во ѡвенъ друзии же в козелъ. (ἐσεβάσθησαν πρόβατον) ЖВИ XIV–XV, 102а; Постыдите(с) и вы… бохмиту вѣрующе. Пал 1406, 27г;

|| чтить, почитать:

і до [так!] ст҃ыхъ не веруѥть. і на анг҃лы стропотно что помыслилъ. МПр XIV, 4 об.

3. Веровать в Христа, быть христианином:

и вѣрова самъ и вси домашнии его. ПрЛ XIII, 92в; аще ли вѣруеть кто то ко кр(с)ту да идеть. ЛЛ 1377, 61 (1071); азъ вѣрова(х) и вѣрую. || всѩко ѹбо идолослуженье ѿ ср(д)ца възненавидѣ(х). (ἐπίστευσα καὶ πιστεύω) ЖВИ XIVXV, 44вг;

прич. в роли с.:

Знамениѥ ѥсть вѣрѹющему. се ст҃оѥ ізъѡбраженiе КР 1284, 12г; въ семь завѣтѣ новѣмь дано вѣрѹющимъ (τοῖς πιστεύουσι) ГА XIIIXIV, 135а; и ина преславна створь. и многыми муками бравсѩ съ всеми вѣровавшими. Пр 1383, 90г; та(к) ст҃ы д҃хъ. върующа˫а ѹмудрѩѥть и просвѣщаѥть Пал 1406, 76.

Ср. невѣровати.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»